IMSP SR Ceadir-Lunga
home mail network
minister

Часы работы

Часы работы:
понеделник-пятница 8:00-17:00
субота Выходной
воскресенье Выходной
Контактные телевоны:
Hotline (0291) 2-39-78
Anticamera (0291) 2-39-78
Fax (0291) 2-21-85
E-Mail:
Consultant info@ms.md
PR consultant info-pr@ms.md
Web admin admin@ms.md

 

Информация о Медицинском учреждении  Регламент РБ

Регламент РБ

APROBAT:                                                                            COORDONAT:                                             
Ministerul Sănătăţii                                                              Direcţia principală sănatăţii
                                                                                             şi protecţiei sociale
Nr.__________________                                                     Nr. ____________
din                                                                                         din
_____________________                                                     __________________
L.Ş                                                                                         L.Ş.

 


ÎNREGISTRAT:
Camera Înregistrării de Stat
Nr._________din_____________________
L.Ş.

 


REGULAMENTUL-CADRU
AL INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARĂ PUBLICE
„SPITALUL RAIONAL CEADÎR-LUNGA”

(denumirea instituţiei)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat:
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr. 76 din 04.02.2015

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1.Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii
sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie
de asistenţă medicală nr.l585-XIII din 27 februarie 1998, Legea privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr. 220-
XVI din 19 octombrie 2007, Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din
06 iunie 2002, alte acte normative în vigoare.
2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Ceadîr-Lunga continuare (IMSP Spitalul) este persoană juridică din momentul adoptării Deciziei de fondare de cître Fondator şi aprobării prezentului Regulament de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrarea de stat la oficiul teritorial al Camerei înregistrării de Stat.
3.Denumirea completă a instituţiei este Instituţia Medico-Sanitară Publică
„Spitalul Raionala Ceadîr-Lunga”.
4.IMSP Spitalul este o instituţie medico-sanitară publică ce beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.
5. IMSP Spitalul îşi desfăşoară activitatea sa necomercială (nelucrativă) pe principiul autofinanţării, de non-profit, оn conformitate cu legislaţia оn vigoare şi prezentul Regulament.
6.IMSP Spitalul activează pe teritoriul Republicii Moldova.
7.Durata de activitate a IMSP Spitalul este nelimitat în timp.
8.Sediul IMSP „Spitalul Raionala Ceadîr-Lunga” se află pe adresa:
or. Caedîr-Lunga str. Miciurin 2.


Capitolul II
SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE

9.Scopul principal al Instituţia Medico-Sanitară Publică
„Spitalul Raionala Ceadîr-Lunga” este fortificarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova prin organizarea şi asigurarea asistenţei medicale, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost—eficiente şi calitative.
10.IMSP Spitalul următoarele obiective majore:
a) sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală oportună;
b) asigurarea asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitaliceşti pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivel de asistenţă medicală primară;
c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;
d) asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale populaţiei şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare din teritoriul deservit оn vederea asigurării satisfacţiei pacientului pentru serviciile medicale acordate.

11.Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate IMSP Spitalul
este mandatat cu următoarele atribuţii funcţionale:
a) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare;
b) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;
c) prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;
d) procurarea echipamentului, medicamentelor şi a consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii şi a prezentului Regulament;
e) darea în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vănzarea mijloacelor fixe neutilizate оn activitatea IMSP Spitalul ; se efectuează cu acordul Fondatorului;

f) implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi a calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate, etc);
g) colectarea datelor, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea оn modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP Spitalul. ; y
h) monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi prezentarea
rapoartelor statistice medicale instituţiilor abilitate în modul şi termenii stabiliţi;
i) încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente
activităţii de bază (spălătorii, alimentaţie, reţele de comunicaţii, de canalizare etc);
j) conlucrarea cu alţi prestatori de servicii medicale, asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenţei medicale;
k) organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;
1) organizează autoinstruirea, dezvoltarea profesională continuă a lucгătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în instituţiile de profil;
m) este în drept să solicite informaţii de la alte instituţii medicale, referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatelor de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale;
n) efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare.

12.IMSP Spitalul prestează serviciile medicale de tipurile şi spectrul stipulate în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor art. 4 alin. (5) al Legii ocrotirii sănătăюţii nr. 411—XIII din 28 martie 1995, în conformitate cu normativele de activitate (de personal, de paturi, norme alimentare, etc.) şi cu tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii.

 

Capitolul III
ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE

Secţiunea 1 Fondatorul
13. Fondator al IMSP SR Ceadăr-Lunga este Direcţia principală sănatăţii şi protecţiei sociale.
14. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:
a) adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP Spitalul
b) angajarea în bază de contract pe un termen de cinci ani şi eliberarea din
funcţie a directorului IMSP Spitalul , selectat prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii. La expirarea termenului de cinci ani funcţia de director al IMSP Spitalul devine vacantă de drept.
Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;
c) încheierea şi desfacerea contractelor de muncă cu directorul instituţiei, precum şi stabilirea drepturilor salariale ale acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) aplicarea stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare persoanelor cu funcţii de conducere angajate de fondator, conform prevederilor Codului Muncii;
e) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Spitalul , conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii;

f) coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta;
g) transmiterea, în baza contractului de comodat, a bunurilor autorităţii administraţiei publice (Fondatorului) în gestiunea economică a IMSP Spitalul.
h) aprobarea tranzacţiilor cu persoane terţe, a căror sumă depăşeşte 25% din
suma mijloacelor financiare planificate pentru a fi acumulate de către IMSP
Spitalul pe parcursul anului curent de activitate;
i) aprobarea contractelor de locaţiune/comodat a bunurilor şi încăperilor, a
trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe şi a vânzării mijloacelor fixe neutilizate în
activitatea IMSP Spitalul ;
j) aprobarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii, creării şi lichidării filialelor
IMSP Spitalul şi aderării IMSP Spitalul la uniuni sau asociaţii;
k) alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor şi transportului sanitar;
1) controlul activităţilor curente ale IMSP Spitalul , în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitate etc.
15.Deciziile Fondatorului, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, sunt
obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiei
medico-sanitare publice.
16. Fondatorul nu este în drept să ia decizii referitoare la activitatea IMSP
Spitalul , оn afara atribuюiilor specificate la punctul 15.

17.Ordinele şi deciziile Ministerului Sănătăţii, în problemele ce ţin de
atribuţiile lui de organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru Consiliul
Administrativ, conducerea şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP
Spitalul .

Secţiunea 2
Consiliul administrativ
18. Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii IMSP Spitalul Raional Ceadîr-Lunga.
19. Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale оn conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
20.Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:
a) examinarea şi aprobarea planurilor de activitate al IMSP Spitalul
b) examinarea şi aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind
activitatea IMSP Spitalul єi prezentarea lor pentru
informare Fondatorului;
c) examinarea şi prezentarea pentru coordonare Fondatorului a devizului de
enituri şi cheltuieli (business-plan) şi a modificărilor la acestea;
d) examinarea şi coordonarea statelor de personal, listelor de tarifare a
salariaţilor IMSP Spitalul;
e) aprobarea planurilor de achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor.
21, Consiliul administrativ al IMSP SR Ceadîr-Lunga este compus din 5 persoane, inclusiv:
a) reprezentantul Fondatorului (Preşedintele consiliului);
b) reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
(vicepreşedinte);
c) reprezentantul colectivului de muncă, propus de comitetul sindical al instituţiei şi ales la adunarea generală a colectivului prin votul majorităţii celor prezenţi;
d) reprezentantul unei asociaţii non-guvernamentale din domeniul sănătăţii;
e) directorul IMSP Spitalul .
22.Preşedintele consiliului convoacă şi conduce şedinţele Consiliului
administrativ. În absenţa Preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de
vicepreşedinte.
23.Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
24. Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
25. Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de către Preşedintele consiliului:

a) din iniţiativa acestuia;
b) la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;
c) la cererea Fondatorului;
d) la cererea Directorului IMSP Spitalul .

26. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliul administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
27. La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ unui alt membru al consiliului sau altei persoane.
28. Deciziile Consiliului administrativ se adoptă prin votul majoritar al membrilor consiliului prezenюi la єedinюг. оn cazul paritгюii de voturi, votul preєedintelui consiliului este decisiv.
29. Deciziile Consiliului administrativ sunt semnate de preşedinte şi li se atribuie un număr din registrul consiliului.

Secţiune 3 Directorul
30. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare economică şi conducere operativă al IMSP Spitalul .
31. Directorul este numit оn funcţie de către Fondator conform procedurii menţionate la punctul 14 subpunct 2) al prezentului Regulament.
32.Directorul IMSP Spitalul are urmгtoarele atribuţii:
a) reprezintг interesele IMSP Spitalul , ferţe
procură, în relaţiile cu persoane terţe;
b), asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, a ordinelor şi deciziilor Fondatorului, Ministerului Sănătăţii şi ale Consiliului administrativ;
c) elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale
IMSP Spitalul ;
d) elaborează şi prezintă spre aprobare Fondatorului organigrama şi statele
de personal ale IMSP Spitalul , după coordonarea cu Consiliul administrativ;
e) elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP
Spitalul şi le prezintă pentru examinare şi aprobare Consiliului administrativ;
f) semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele financiare ale IMSP Spitalul ;
g) deleagă în bază de procură, unele оmputerniciri şi altor angajaţi ai instituţiei, conform obligaţiunilor de funcţie stipulate în fişele de post;
h) încheie, modifică, suspendă, încetează rapoartele individuale de muncă cu
vicedirectorii IMSP Spitalul , cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;
i) încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuale de muncă cu
angajaţii IMSP Spitalul , cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;
j) aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta cu prezentarea spre examinare Consiliului administrativ;
k) prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Spitalul ;
1) asigură folosirea eficientă a bunurilor IMSP Spitalul
m) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea
prevederilor actelor legislative şi normative în procesul gestionării activităţii
economico-financiare şi operative al IMSP Spitalul ;
n) elaborează şi prezintă subiecte pentru examinarea acestora în şedinţele Consiliului Medical subdiviziunii de profil medical;
o) conduce sau deleagă conducerea vicedirectorului de profil şedinţele
Consiliul Medical al IMSP Spitalul ;
p) emite ordine şi dispoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi
salariaţii IMSP Spitalul ;

Secţiunea 4 Vicedirector
33. Coordonarea activităţii de prestare a asistenţei medicale spitaliceşti şi specializate de ambulator este asigurată de către vicedirectorul IMSP Spitalul
34. Vicedirectorul este numit în funcţie de către directorul IMSP Spitalul , după coordonarea prealabilх cu Fondatorul, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
35. La funcţia de vicedirector al IMSP Spitalul poate fi numită persoana care are studii medicale superioare complete, aptă de muncă conform certificatului medical, fără antecedente penale, vechime de muncă în domeniu nu mai puţin de 5 ani;
36.Vicedirectorul are în subordinea sa subdiviziuni structurale, inclusiv
secţia consultativ-diagnostică, conform organigramei şi statelor de personal,
atribuţiile cărora sunt stabilite în Regulamentele subdiviziunilor IMSP Spitalul , şi contractele individuale de muncă, aprobate de Directorul IMSP Spitalul .
37. Vicedirectorul IMSP Spitalul are urmгtoarele atribuţii:
a) asigură organizarea şi coordonarea procesului diagnostic-curativ conform
Protocoalelor Clinice Naţionale, standardelor normativelor şi a instrucţiunilor
aprobate de Ministerul Sănătăţii;
b) organizează prestarea serviciilor medicale în volumul prevăzut de Programul Unic, conform contractului încheiat cu Compania Naţionalг de Asiguări în Medicină, în protocoalele şi ghidurile clinice de tratament aprobate de Ministerul Sгnгtгюii;
c) organizeazг efectuarea auditului medical intern conform metodologiei aprobate de Ministerul Sгnгtгюii єi оntreprinde mгsuri ce se impun, conform prevederilor legale;
d) este preєedintele consiliului calitгюii, asigurг elaborarea protocoalelor instituюionale єi implementarea acestora;
e) asigură colaborarea şi continuitatea funcţională a serviciilor de asistenţă medicală primară, de urgenţă prespitalicească, spitalicească şi specializată de ambulator, etc., în conformitate cu actele normative în vigoare;
f) dirijează fluxul de pacienţi pentru a asigura accesul populaţiei la asistenţa medicală primară, spitalicească şi specializată de ambulator;
g) organizează coordonarea supravegherii maladiilor, în special celor cu
impact sporit asupra indicatorilor sănătăţii publice, de către medicul de familie, în
conformitate cu actele normative în vigoare;
h) organizează supravegherea maladiilor ce depăşesc competenţa medicului
de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
i) asigură activitatea organizatorico-metodică a medicilor specialişti de
profil şi conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale;
j) asigură monitorizarea indicatorilor de activitate a subdiviziunilor curative şi întreprinde măsuri concrete pentru ameliorarea acestora;
k) evaluează calitatea asistenţei medicale prestate de către subdiviziunile spitaliceşti şi specializate de ambulator şi participă la asigurarea procesului de acreditare, la apărarea drepturilor pacienţilor şi lucrătorilor medicali;
I) contribuie la implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale, inclusiv metodelor noi de diagnostic, profilaxie şi tratament, bazate pe tehnologii avansate;
m) organizează conferinţe, seminare în probleme actuale ale medicinii;
n) prezintă subiecte pentru discuţii la Consiliul Medical;
o) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în limita competenţilor atribuite;
p) în lipsa Directorului îndeplineşte atribuţiile de conducător al IMSP Spitalul fără remunerare suplimentară.


Capitolul IV
PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA

38. Patrimoniul IMSP Spitalul se formează din:
a) bunuri obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul activităţii;
b) mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medicale,
inclusiv contra plată;
c) mijloacele bugetului de stat;
d) mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţг medicală şi
asigurărilor facultative de sănătate;
e) credite bancare;
f) venituri obţinute din arendarea echipamentului şi încăperilor;
g) mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere;
h) alte surse de venit permise de legislaţia în vigoare.
39.întreg patrimoniul IMSP Spitalul este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul Regulament.
40.Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Spitalul deschide cel puţin două conturi:
a) pentru mijloacele obţinute în urma acordгrii serviciilor medicale contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
b) pentru mijloacele obţinute în urma prestării de servicii contra plată, inclusiv cele prestate peste volumul prevăzut de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
41. IMSP Spitalul planifică activitatea sa economico-financiară conform devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) separat pentru fiecare tip de asistenţă medicală contractată de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, astfel încăt să asigure atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Regulament şi dezvoltarea sa ulterioară.
42. IMSP Spitalul îşi desfгăşoară activitatea economico-financiară pe cont propriu şi poartă responsabilitate patrimonială, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
43. Răspunderea IMSP Spitalul faţă de terţi nu se răsfrânge asupra bunurilor primite de la Fondator în baza contractului de locaţiune/comodat.
44. Mijloacele financiare care, la sfîrşitul anului bugetar constituie depăşirea
veniturilor asupra cheltuielilor IMSP Spitalul , se utilizează pentru atingerea scopurilor regulamentare ale instituţiei în anul următor de gestiune, în conformitate cu prevederile legale, fiind incluse оn devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan).
45.IMSP Spitalul ţine evidenюa contabilă în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. Evidenţa statistică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare şi statistice se întocmesc şi se prezintă organelor abilitate, în modul şi termenii stabiliţi.
46. Nerespectarea cerinţelor legate de rapoartele respective sau prezentarea întărziată a acestora atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
47. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative, care reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile medico—sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.


Capitolul V
CONTROLUL ACTIVITĂŢII

48. Controlul corespunderii activităţii IMSP Spitalul cu obiectivele prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către Fondator şi Ministerul Sănătăţii.
49.Pentru realizarea controlului activităţii IMSP Spitalul , Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii au dreptul să ceară toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la persoanele împuternicite să conducă sau să reprezinte IMSP Spitalul , precum şi de la alţi angajaţi ai instituţiei.
50. In caz de depistare a încălcărilor în activitatea IMSP Spitalul , Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii sunt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
51.Avertizarea şi decizia va conţine motivele emiterii, cererea de înlăturare
a încălcărilor comise sau de evitare a acestora pe viitor.
52.Avertizarea şi decizia se comunică IMSP Spitalul în formă scrisă cu indicarea termenului în care aceasta este obligată să comunice despre rezultatele examinării şi măsurilor întreprinse.
53. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
54. Controlul utilizării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi corespunderea volumului şi calităţii serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate se efectuează de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în conformitate cu clauzele contractului încheiat între aceştia şi cu prevederile legale în vigoare.
55. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a IMSP Spitalul
.
Capitolul VI
REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA

56.Decizia de reorganizare sau dizolvare a IMSP Spitalul se adoptг de cгtre Fondator, după coordonare cu Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în corespundere cu Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare aprobat de Ministerul Sănătăţii.
57.Procedura şi succesiunea de drept în cazul reorganizării IMSP Spitalul se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
58.Persoanele juridice apărute în rezultatul reorganizării pot fi numai
instituţii medico-sanitară publice sau întreprinderi municipale.
59.Reorganizarea se consideră efectuată numai după aprobarea Regulamentelor instituţiilor medico-sanitare publice noi apărute de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrarea Regulamentelor respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
60. Dizolvarea IMSP Spitalul are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Procedura de lichidare se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE

61. Regulamentul IMSP Spitalul Raional Ceadîr-Lunga este elaborat
conform Regulamentului-cadru, se coordonează de către Direcţia principală sănatăţii şi protecţiei sociale, se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi se înregistrează la oficiul teritorial al Camerei înregistrării de Stat.
62.Modificările şi completările la prezentul Regulament intră în vigoare din
momentul aprobării lor de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrării în modul
stabilit.